Trhové Sviny
Trhové Sviny
  Dnes je:  27.07.2016     servis

Přeložka II/156

Přeložka
  Podrobný náhled projektu přeložky je ke stažení zde (formát jpeg 1,5MB)
  Aktuální územní plán je k nahlédnutí na Odboru výstavby, kult. památek a územního plánování, popř. náhled ke stažení zde.
 
 

Studie proveditelnosti přeložky silnice II/156 ze dne 22.2.2012

Průvodní zpráva (ke stažení zde - pdf 16 457 kB)
Varianta J4 (ke stažení zde - pdf 5 849 kB)
Varianta J6 (ke stažení zde - pdf 6 070 kB)
Varianta S1 (ke stažení zde - pdf 5 304 kB)
Varianta S3 (ke stažení zde - pdf 4 869 kB)

Koncepce dopravního řešení

Informace 1. náměstka hejtmana JčK Mudr. Martina Kuby ohledně přípravy a realizace dopravního řešení v Trhových Svinech ze 7. 3. 2011
(ke stažení zde - pdf 830kB).
 
 
 

Dopis od hejtmana JčK Mgr.Jiřího Zimoly ze dne 22.6.2009

(ke stažení zde - pdf 670kB).
 
 
 

Dopis starosty města T. Sviny Radě JčK ze dne 20.5.2009

(ke stažení zde - pdf 35kB).
 
 
 

Dopis od JčK MěÚ z 16.3.2009

(ke stažení zde - pdf 250kB).
 
 
 

Soubor usnesení Rady města a Zastupitelstva města Trhové Sviny

týkající se přeložky silnice II/156 od roku 2007-2009 (ke stažení zde - pdf 25kB).
 
 
 

16.11.2007 - Jihočeské rozhlasové noviny

Uveřejněno na webových stránkách Jihočeského kraje - aktuality (www.kraj-jihocesky.cz)
 
14.11. vyšly Jihočeské rozhlasové noviny. Jaká byla reakce Rady Jihočeského kraje na petici občanů z Trhových Svinů, nerudovský problém v 21. století - aneb jak na odpad, územní plán - klíč k velké dohodě o Šumavě, 17. listopad 1989 mezník v životě národa - to jsou témata dnešního vydání Jihočeských rozhlasových novin.
Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.
 
 
 

07.11.2007 - se Rada Jihočeského kraje zabývala Peticí proti přeložce v Trhových Svinech.

Uveřejněno na webových stránkách Jihočeského kraje - aktuality (www.kraj-jihocesky.cz)
 
Peticí občanů města Trhové Sviny, ve které žádají okamžité zastavení všech kroků vedoucích k realizaci obchvatu města, se na včerejším jednání zabývali krajští radní. Petice byla na Jihočeský kraj - Krajský úřad doručena 12. října a jak radní dnes konstatovali, petici se stejným obsahem projednali již 3. července. "Jedná se o totožnou petici s tím, že nyní obsahuje jen jiné další podpisové archy. Neobsahuje žádné nové skutečnosti. Již v červenci jsem přitom kontaktnímu členu petičního výboru sdělil, že požadované zastavení kroků vedoucích k realizaci stavby 'Přeložka silnice II/156 Trhové Sviny' můžeme provést pouze na základě rozhodnutí a požadavku města Trhové Sviny. Žádný takový požadavek jsme neobdrželi," říká Robin Schinko, první náměstek hejtmana. V současné době je zpracována projektová dokumentace na první část přeložky vedená jako 1. a 2. stavba po nábřeží Svinenského potoka, přes autobusové nádraží a Kolínů mlýn směrem na Nové Hrady. Tato přeložka je v současnosti připravována Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje k realizaci. Stále se však nepodařilo získat souhlasy vlastníků některých pozemků se záborem jejich půdy a tuto stavbu tak dovést do stádia podání žádosti na vydání stavebního povolení. Petice byla adresována radě a zastupitelstvu kraje, jehož členové budou s touto problematikou seznámeni v nejbližším možném termínu konání zasedání.
 
 
 

Usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 17. září 2007 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech.

Usnesení ZM č. 133
Zastupitelstvo města z důvodů nejasné formulace ruší usnesení č. 130 ze dne 2.7.2007.
 
Usnesení ZM č. 134
Zastupitelstvo města nesouhlasí s textem petice požadující okamžité zastavení všech prací na realizaci přeložky komunikace II/156.
 
Usnesení ZM č. 135
Zastupitelstvo města deklaruje, že o realizaci obchvatu uvedeném v 2. části petice (vedení obchvatu ulicemi Dělnická a Budovatelská) nikdy nerozhodovalo, ani to nikdy nebylo na programu jednání zastupitelstva města.
 
 
 

Usnesení z 12. zasedání Rady města v Trh. Svinech, které se konalo 25. června 2007

10) Petice + dopis Ing.arch. Robina Schinka
Usnesení č. RM/267/07
Na základě podané petice sdružení Svinenský zvon, o.s. rada města souhlasí se svoláním ZM 2.7.2007 od 18,00 hodin. Zasedání se bude konat v zasedací místnosti MěÚ.Jediným bodem jednání bude petice sdružení Svinenský zvon, o.s.
 
 
 

Zápis jednání zastupitelstva z 2.7.2007

zabývající se přeložkou II/156 k nahlédnutí zde (pdf 23kB).
 
 

Stanovisko pana Františka Štangla, na které se odvolávají "letáky" občanského sdružení Svinenský zvon, o.s.

Ing. František Štangl, uvolněný člen rady JčK

Na základě opakované žádosti jsem se skutečně s panem Švepešem sešel. Až do vlastního setkání, které se uskutečnilo v restauraci Atos v Trhových Svinech jsem nebyl informován o tématu, případně tématech schůzky. Po mém příchodu mě pan Švepeš informoval o názoru sdružení Svinenský zvon a zejména pak o názoru svém na řešení dopravní situace ve městě Trhové Sviny s tím, že sdružení upřednostňuje variantu tzv. "velkého obchvatu Trhových Svin".

Já jsem panu Švepešovi sdělil svůj názor na řešení dopravní situace. Tento názor je totožný s názorem vedení města. Jsem přesvědčen, že v současné době je reálným řešením pouze realizace obchvatu ve vyprojektované variantě. Jakákoli změna si vyžádá změnu územního plánu, respektive vypracování územního plánu nového. Pak by muselo následovat majetkové vypořádání v nově navržené trase a dále projektová příprava a následně projektová práce. Lze odhadnout, že veškeré přípravné práce by si vyžádaly minimálně 10 let času. Pokud se tedy zastupitelstvo Města Trhových Svin nedokáže shodnout na realizaci vyprojektované varianty, budou finanční prostředky investovány do jiných dopravních staveb. V budoucnu pak bude muset Jihočeský kraj realizovat zejména a především stavbu související s výstavbou dálnice D3 (sjezdy, dopravní propojení a obchvaty) a pak se může reálně stát, že realizace tzv. velkého obchvatu bude dále odložena. Varianta již dříve schválená zastupitelstvem je realizovatelná do dvou let. Varianta, předkládaná jako řešení tzv. Svinenským zvonem, by byla realizovatelná dle mého názoru nejdříve za 15-20 let. Do té doby by šla dále veškerá doprava centrem města Trhové Sviny.

Domnívám se, že interpretace výsledků schůzek pana Švepeše se senátorem Jirsou a představiteli Jihočeského kraje je jen a pouze interpretací pana Švepeše a vše je spíše o tom, že pokud jsme byli o schůzku opakovaně žádáni, považovali jsme za slušné se s panem Švepešem sejít a vyslechnout jej. V mém případě bych chtěl dodat, že má interpretace výsledků schůzky je jiná než interpretace pana Švepeše a vnímal jsem celou schůzku jako vzájemnou informaci o našich rozdílných názorech na aktuální řešení dopravní situace v Trhových Svinech.

Na závěr bych chtěl dodat, že skutečně nevím, čím by řešení dopravní situace v souladu s představou Svinenského zvonu mohlo být "přínosné rozvoji oblasti, za kterou jsem zodpovědný".

V Českých Budějovicích dne 22.5.2007


 
 

Přeložka průtahu státní silnice II/156 v územním plánu města Trhové Sviny

Ing.arch. Zdeněk Urbanec

V roce 1997 jsme společně s architektem Kovářem zpracovali pro město Trhové Sviny "aktualizaci" stávajícího územního plánu se zaměřením na umístění nových rozvojových ploch pro bydlení, občanskou vybavenost a průmysl, včetně koncepce rozvoje tepelného hospodářství. V návaznosti na výše uvedené rozvojové plochy byla také v této dokumentaci upřesněna a navržena nová základní městská dopravní kostra s výhledem na urychlenou realizaci jednotlivých úseků nových komunikací a to v časového horizontu 10 - 15 let.

Protože město Trhové Sviny se nachází na průsečíku několika významných státních silnic II. a III. třídy, jejichž průtah historickým centrem je dlouhodobě nevhodný, jako nejdůležitější jsme považovali vytvoření takové dopravní sítě, která bude schopna okamžitě a bezkolizně přenést tranzitní, ale i místní dopravu ve všech daných směrech. Jedná se o silnici II/156 (budějovická - novohradská), silnici II/157 (ledenicko - kaplická), silnici III/1545 (benešovská), silnici III/1542 (bukvická) a III/1567 (velešínská). Průtahové úseky těchto komunikací tvoří současně síť sběrných komunikací města ve funkční třídě B2.

Jako prvořadé bylo a nadále je přeložení průtahů těchto silnic z hodnotného historického centra (náměstí a ulice Nové Město) do nových tras, jejichž parametry již budou odpovídat současným normovým požadavkům na komunikace funkční třídy B2, současně budou respektovat stávající životní prostředí a samozřejmě přísné nároky na bezpečnost a plynulost dopravy v zastavěném území města. V "aktualizaci" územního plánu je proto navrženo několik přeložek tras průtahu státních silnic do vytipovaných koridorů, které splňují výše uvedené zásady urbanistické koncepce. Principielně hlavním a nejdůležitějším nositelem tohoto řešení (páteřní osou) je přeložení průtahu silnice II/156 do trasy podél Svinenského potoka, kolem autobusového nádraží a Kolínů mlýna a dále po levém břehu bývalého mlýnského náhonu a jižně pod pilou pak na stávající trasu ve směru na Nové Hrady. Přeložka je navržena v takové poloze, aby konflikt se stávající vzrostlou zelení byl co nejmenší. Prakticky celá trasa západně od Kolínů mlýna je shodná s trasou dle původních územních plánů města od roku 1960.

Smyslem takto navrženého řešení je okamžité a maximální dopravní odlehčení ekonomicky a společensky atraktivní centrální části města s možností vytvoření podmínek pro rekonstrukci dopravně zklidněného náměstí, přiléhajících stávajících ulic a nemovitostí památkové zóny (především Nového Města) pro jejich obnovu a další rozvoj. Současně tak bude rozšířena dopravní prostupnost města v jakýchkoliv kolizních situacích a přepravních vztazích.

Součástí "aktualizace" územního plánu v roce 1997 nebylo řešení severního obchvatu města pro tranzitní dopravu silnice II/156. Tento požadavek je však nadále v širších vztazích významnou součástí výhledové urbanistické koncepce rozvoje celého sídelního útvaru Trhové Sviny. Jedná se však o časový horizont více než 10 - 15 letý (a to v souvislosti s postupnou realizací trasy České Budějovice - Nové Hrady - Zwettl - St. Pölten). Zároveň však, dle mého názoru, bude nutné hledat vhodný koridor pro tuto komunikaci daleko severněji od města a to již mimo atraktivní jižní svahy Červeného vršku (pod hřbitovem) vhodné pro rozvoj bydlení, mimo území biokoridoru rybníku Brigádník a mimo plochu oblíbeného rekreačního zázemí města u Velkého rybníku. Tento nelehký, ale důležitý úkol čeká na zpracovatele nového územního plánu města Trhové Sviny již v tomto roce.


 
 

Jak budeme jezdit a chodit až bude přeložka silnice II/156 hotová?

Podle projektové dokumentace zpracoval Mgr.Jan Steinbauer- místostarosta

Celá délka nové přeložky bude asi 2 km. Z nákresů jsou již patrné změny v dopravě, které nastanou po jejím zprovoznění. První velká změna čeká účastníky provozu při příjezdu od Č.Budějovic. Přeložka se stane silnicí hlavní. Ze Zahradní ulice se bude vjíždět na hlavní silnici stejně jako dosud. Křižovatka ulic Trocnovská, Školní s novou přeložkou bude mít zcela jiný tvar než dnes. Bude to v podstatě jedna křižovatka. Řidiči jedoucí přímo do města pojedou rovněž stejně jako dnes s tím, že vjedou vlastně na vedlejší silnici. Autobusy, nákladní automobily a ti co budou chtít jet přímo na Nové Hrady pojedou po přeložce. Přeložka povede okrajovou částí parku na náspu a k výškovému vyrovnání dojde na křižovatce se Štefánikovou ulicí. Část Štefánikovy ulice (od ul.Trocnovská k přeložce) bude jednosměrná. Průjezd bude možný pouze směrem od přeložky. V místech, kde je nyní vchod do Církve bratrské bude křižovatka. Most přes Farský potok bude nový, koryto pod mostem upravené tak, aby pojmulo větší objem vody. Ze silnice podél potoka bude mít každý majitel zahrady vjezd. Na Křižovatce s Bezručovou ulicí bude možné odbočit buď směrem na náměstí nebo směrem na Slavče. Autobusové nádraží bude pouze o něco menší a vjezd na něj bude prakticky stejný jako dnes. Pak bude následovat křižovatka s ulicí Branka. Zde bude nejužší místo nové komunikace. Most v ulici Branka bude pouze pro pěší. Ulice Branka bude i nadále jednosměrnou silnicí. Následně bude přeložka pokračovat podél Svinenského potoka. Silnice zde bude na náspu a bude mírně stoupat. V tomto úseku začíná také stoupací pruh pro pomalá vozidla. Vyústění bude za bývalými Dřevařskými závody na silnici do Nových Hradů.

Pokud pojedete od Nových Hradů, tak hlavní silnice bude plynule navazovat na přeložku a pokud budete chtít jet do ul. Nové Město, tak z této silnice odbočíte. Co se týká rychlosti vozidel, tak budou platit stejná pravidla jako dosud při projíždění městem. Označení konce a začátku obce bude ve směru na Nové Hrady asi 250m od křižovatky s ulicí Branka.

Ve městě bude mít přeložka téměř po celé délce oboustranné chodníky.Tam, kde bude muset být opěrná zeď, bude chodník pouze jednostranný. Součástí stavby jsou další věci jako opěrné zdi, protihluková opatření, protipovodňová opatření, sjezd na polní cestu v km 2,060, nová výsadba zeleně atd. Přechody pro chodce budou v blízkosti křižovatek. Blikající žluté světlo bude na přechodu pro chodce na křižovatce s Trocnovskou ul., s Bezručovou ul. a s ulicí Branka. V případě potřeby bude možné začít používat standardní světelnou signalizaci.

V jakém stadiu se stavba nachází?

Realizace stavby přeložky je nyní v režii Jihočeského kraje.V roce 2004 bylo na tuto stavbu vydáno územní rozhodnutí.Do prosince 2007 chce Jihočeský kraj a město Trhové Sviny požádat o stavební povolení. To je závislé na souhlasu majitelů dotčených pozemků a staveb. Tato jednání s majiteli I. i II. etapy stavby již proběhla. Vyjádření majitelů bychom chtěli znát nejpozději do konce května 2007. Jedná se vždy o smlouvu o smlouvě budoucí. Jihočeský kraj má na realizaci této přeložky naplánované finanční prostředky přibližně ve výši 140 mil. Tyto prostředky by měly být uvolněny v následujících letech, kdy by mohla být stavba realizována. Finanční prostředky budou přísně účelové a nepůjdou přes rozpočet našeho města. Rovněž výběr firmy, která bude obě stavby realizovat je zcela v kompetenci Jihočeského kraje. Pokud se stavba neuskuteční, využije Jihočeský kraj tyto finanční prostředky v jiných lokalitách.

V současnosti se rovněž shromažďují podklady pro nový územní plán města, kde se počítá se severním obchvatem města. Rovněž byla zadána studie, která by měla "najít" další parkovací místa ve městě.

Toto je pouze velmi stručný popis. Pokud bude mít někdo zájem o větší podrobnosti, tak může navštívit Odbor správy a údržby městského majetku (F.Kolář a D.Lošková) nebo starostu či místostarostu města.